کابل فیبر نوری خشک کانالی ( قندی) 48 کر (OCUC -SM (8*6

تماس با کارشناس فروش

اشتراک گذاری

توضیحات

اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ به عنوان کابل ارتباطی و در داخل کانالها و حوضچه های مخابراتی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ OCFC و ﺑﺪون ژﻟﻪ (ﺧﺸﮏ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ از ﻧﻮار ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نقد می نویسید: “کابل فیبر نوری خشک کانالی ( قندی) 48 کر (OCUC -SM (8*6”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر شما نظر شما
نام نام